fbpx
 1. Huisregels 

1.1 Ieder lid dient zich rustig en beschaafd te gedragen.

1.2 Het gebruik van alcohol, drugs of anabolen is ten strengste verboden.

1.3 Men dient de aanwezige werknemers en/of gasten altijd te respecteren.

1.4 Leden die zich zodanig gedragen waardoor Mo2vation en/of de werknemers in diskrediet worden gebracht, wordt de toegang tot de trainingen ontzegt. Het lidmaatschap wordt hierdoor beëindigd zonder enige vorm van restitutie.

1.5  Een overeenkomt gesloten tussen Mo2vation en Lid houdt in, inclusief prijslijst, privacy policy en SEPA-machtiging waar deze Algemene Voorwaarden deel van uitmaken.

 1. Betaling

2.1Bij inschrijving dient  men de aanvangsmaand, of een gedeelte hiervan, inclusief de daaropvolgende maand te voldoen.

2.2De contributie dient altijd met 1 maand te zijn voldaan. Voorbeeld : Wie in januari actief lid is, dient al te hebben betaald voor de maand januari. Op 17 januari wordt dan ook geïncasseerd voor de maand januari. Op 17 februari wordt geïncasseerd voor de maand februari enz.

2.4Bij opzegging heeft men recht op toegang tot de trainingen t/m de laatste maand(en) die reeds (vooruit) is/zijn betaald.

2.5  Mo2vation behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen. Het Lid wordt hiervan tenminste 1 maand van tevoren van in kennis gesteld. Indien de prijswijziging van kracht wordt gedurende de eerste 3 maanden van de Overeenkomst, heeft Lid het recht om de Overeenkomst te ontbinden tenzij de wijziging voortvloeit uit gewijzigde wet- of regelgeving.

2.6 Betaling van aan Mo2vation verschuldigde bedragen vindt per maand, of voor meerdere maanden plaats door vooruitbetaling middels doorlopende SEPA-machtiging, pinbetaling, creditcardbetaling of een (verzamel) factuur. Indien een aan Mo2vation verschuldigd bedrag niet tijdig of volledig wordt voldaan, zijn de overige verschuldigde bedragen direct volledig opeisbaar. Mo2vation heeft dan het recht haar diensten op te schorten en/of stop te zetten en haar vorderingen ter incasso uit handen te geven waarbij de bijkomende kosten op het Lid worden verhaald, inclusief juridische kosten.

2.7 Heeft u een zakelijke overeenkomst met Mo2vation als opdrachtgever, dan dient u de betaling van de factuur binnen het gestelde betalingstermijn van 14 dagen te voldoen. Indien een aan Mo2vation verschuldigd bedrag niet tijdig of volledig wordt voldaan, zijn de overige verschuldigde bedragen direct volledig opeisbaar. Mo2vation heeft dan het recht haar diensten op te schorten en/of stop te zetten en haar vorderingen ter incasso uit handen te geven waarbij de bijkomende kosten op de opdrachtgever worden verhaald, inclusief juridische kosten.

 1. Duur van de overeenkomst

3.1 Een overeenkomst bij Mo2vation wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden + de aanvangsmaand. Voorbeeld : Iemand die op 15 januari lid wordt heeft als aanvangsmaand januari en zal de overeenkomst minimaal t/m de maand april dienen te worden voortgezet.

3.2 De Overeenkomst en het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van de Overeenkomst door Lid voor de duur zoals aangegeven in de Overeenkomst.

3.3 In overleg en met schriftelijke instemming van Mo2vation kan het lidmaatschap tijdelijk worden opgeschort wegens klemmende redenen zoals langdurige ziekte,          zwangerschap etc. De Overeenkomst wordt dan verlengd met de duur van de opschorting.

 1. Openingstijden

4.1 Mo2vation is gerechtigd geen trainingen te verzorgen tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.

4.2 Mo2vation is gerechtigd de trainingstijden tijdelijk of blijvend te wijzigen.

4.3Mo2vation behoudt zich het recht om te allen tijden het lesrooster aan te passen of lessen met een aangepast programma aan te bieden.

4.4 Mo2vation behoudt zich het recht voor groepslessen te annuleren.

 1. Beëindigen lidmaatschap

5.1 Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (contact@mo2vation.nl), via de website (www.mo2vation.nl/contact), per brief (Mo2vation, Pijperstraat 58b, 3034 BK, Rotterdam) Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, Lidnummer, Soort lidmaatschap. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Mo2vation opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Mo2vation dit middels een aangetekend schrijven te doen.

5.2Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt het opzegtermijn 30 dagen.

5.3Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.

 1. Risico en aansprakelijkheid

6.1 Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van Mo2vation, is geheel voor eigen risico van het Lid.

6.2 Zowel Mo2vation als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkeleaansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het lid.

6.3 Het Lid zal zowel Mo2vation als de Gastheer/vrouwvrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

6.4 Zowel Mo2vation als de Gastheer/vrouw aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies ofdiefstal van eigendommen van het Lid.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Mo2vation aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen het Lid en Mo2vation, zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter.

8. PRIVACY POLICY

8.1 Mo2vation Privacy Policy – augustus 2017

Deze Privacy Policy is van toepassing op de Overeenkomst gesloten met Mo2vation, gevestigd te Rotterdam aan de Pijperstraat 58b(3034BK), KVK:69393893 (“Mo2vation“).

Algemeen 

1.1 Mo2vation is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hecht veel waarde aan de vertrouwelijkheid hiervan. Daarom hebben wij van de bescherming van uw persoonsgegevens een prioriteit gemaakt. Mo2vation gaat zorgvuldig om met uw gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2 In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van het soort persoonsgegevens dat wij verzamelen, het doel waarvoor wij deze gebruiken en hoe wij met uw gegevens omgaan.

1.3 Alle afspraken dienen minimaal binnen 12 uur voor aanvang te worden geannuleerd. Bij annuleringen van minder dan 12 uur voor aanvang, worden de kosten in rekening gebracht.

Persoonsgegevens en doeleinden van verwerking 

2.1 In veel gevallen bent u vrij om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Echter, wanneer u noodzakelijke gegevens niet aan ons verstrekt kunt u mogelijk niet of niet volledig gebruikmaken van onze diensten. Hiernavolgend leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze verwerken.

2.2 Uitvoering sportlidmaatschap

Mo2vation verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van de registratie en ten uitvoerlegging van uw lidmaatschap bij Mo2vation. Uw persoonsgegevens worden verwerkt om u de diensten te kunnen leveren die u van ons verlangt en voor de administratie van uw lidmaatschap.

In het kader hiervan kunnen wij bij uw inschrijving de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • NAW-gegevens;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum;
 • Betaalgegevens.

De persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt op basis van deze paragraaf (2.2) worden verwerkt op grond van een van de volgende grondslagen:

 • a) De uitvoering van uw overeenkomst met Mo2vation;
 • b) Een wettelijke verplichting die op Mo2vation rust;
 • c) Uw toestemming.

2.3 Marketingdoeleinden

Daarnaast kan Mo2vation uw contactgegevens (NAW, e-mailadres en telefoonnummer) gebruiken voor marketingdoeleinden. Mo2vation kan u per post, per e-mail of anderszins informeren over producten, diensten of speciale acties van Mo2vation die voor u interessant kunnen zijn.

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze paragraaf (2.3) worden verwerkt op grond van een van de volgende grondslagen:

 • a) Het gerechtvaardigd belang van Mo2vation om bestaande leden op de hoogte te kunnen houden van nieuws of acties over haar producten of diensten;
 • b) Uw toestemming.

2.4 Verkoop / overdracht bedrijfsactiva

Mo2vation kan bovengenoemde persoonsgegevens doorgeven aan derden ingeval van verkoop of overdracht van de totaliteit of een gedeelte van ons bedrijf of activa (ook ingeval van reorganisatie, splitsing, ontbinding of vereffening).

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze paragraaf (2.4) worden in dat geval verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van Mo2vation om bedrijfsgerelateerde transacties te sluiten.

Uw persoonsgegevens die worden verwerkt op basis van deze paragraaf (2.5) worden verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van Mo2vation om diefstal tegen te gaan en eigendommen, werknemers en haar leden te beschermen.

3.Bewaartermijn 

3.1 Mo2vation bewaart voormelde persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de genoemde doeleinden. Dit betreft bijvoorbeeld de looptijd van uw lidmaatschap bij Mo2vation. Daarnaast kunnen wij uw gegevens bewaren om u op de hoogte te houden van nieuws over onze producten, diensten of speciale acties totdat u heeft aangegeven dit niet langer te willen. Wij zullen uw persoonsgegevens hierna verwijderen, mits dit niet in strijd is met wettelijke of contractuele bewaartermijnen.

4.Ontvangers van uw persoonsgegevens 

4.1 Alleen geautoriseerde werknemers van Mo2vation hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van hun werkzaamheden bij Mo2vation.

4.2 Wij zullen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt niet aan derden openbaar maken zonder uw uitdrukkelijk voorafgaande toestemming, tenzij dit noodzakelijk is voor de verwezelijking van doeleinden zoals omschreven onder paragraaf 2. Zo kunnen wij uw persoonsgegevens doorgeven aan toeleveranciers/dienstverleners voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met u sluiten, bijvoorbeeld om betalingen te verwerken. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan publieke instanties openbaarmaken ter voldoening aan toepasselijke wettelijke verplichtingen.

5.Uw rechten 

5.1 Op grond van de toepasselijke wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens, waaronder:

 • Recht op inzageOp uw verzoek zullen wij u kosteloos informatie verstrekken betreffende de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht op rectificatieOp uw verzoek zullen wij uw persoonsgegevens corrigeren, aanvullen, blokkeren of verwijderen in het geval dat deze feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn voor het doel of doelen van de verwerking, of wanneer deze verwerkt worden op enige andere wijze die inbreuk maakt op een wettelijke bepaling.
 • Intrekken van uw toestemmingU kunt uw toestemming te allen tijde intrekken voor toekomstige verwerking door ons van uw persoonsgegevens.
 • Recht van verzet. U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Daarnaast is vanaf 25 mei 2018 het volgende van toepassing:

 • Recht op beperkingIndien van toepassing heeft u het recht van Mo2vation de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen. Dit houdt in dat uw persoonsgegevens (tijdelijk) niet verwerkt en niet gewijzigd mogen worden.
 • Recht op gegevenswissingIndien van toepassing zullen wij uw persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging wissen (recht op vergetelheid).
 • Recht van bezwaar. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van onder andere de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’ van Mo2vation.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevensIndien van toepassing zullen wij u een overzicht verstrekken van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt zodat deze gegevens overgedragen kunnen worden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, een en ander voor zover dit technisch mogelijk is (dataportabiliteit).
 • Recht tot indienen klacht. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring worden verwerkt.
 1. Contact 

6.1 Mocht u nog vragen hebben over deze privacy policy, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u uw bovenstaande rechten wilt uitoefenen neem dan contact op met Mo2vation door middel van contactgegevens:

6.2 Wij behouden ons het recht voor om deze privacy policy te wijzigen. In geval van ingrijpende wijzigingen zullen wij u hier actief van op de hoogte stellen.

7. Tot slot

7. 1 Door inschrijving verklaart het Lid deze algemene voorwaarden en de huisregels van Mo2vation te accepteren.

Sluit Menu